1. അപ്യയം

  1. നാ.
  2. സംഗമം, ചേർപ്പ്
  3. ലയനം, തന്നിൽത്തന്നെ ലയിക്കുക
 2. ആപ്യായം

  1. നാ.
  2. നിറയൽ, വർധിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക