1. അപ്രകമ്പ

    1. വി.
    2. കുലുക്കമില്ലാത്ത, ഉറച്ച, നിശ്ചലമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക