1. അപ്രകരണം

    1. നാ.
    2. പ്രകരണമല്ലാത്തത്, അപ്രസർമായത്
  2. അപൗരീകരണം

    1. നാ. രാഷ്ട്ര.
    2. പൗരത്വം റദ്ദാക്കൽ, പൗരനല്ലാതാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക