1. അപ്രകാശ്യ

    1. -
    2. പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനാകാത്ത.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക