1. അപ്രകൃത

  1. നാ.
  2. പ്രകൃതമല്ലാത്തത്, പ്രസ്തുതമല്ലാത്തത്
  1. അലം.
  2. ഉപമാനം, അവർണ്യം
 2. അപ്രാകൃത

  1. വി.
  2. പ്രാകൃതമല്ലാത്ത, അപരിഷ്കൃതമല്ലാത്ത
  3. അധമമല്ലാത്ത
  4. അസാധാരണമല്ലാത്ത
  5. പ്രാകൃതസൃഷ്ടിക്കുമുമ്പുള്ള
 3. അപ്രകൃതി

  1. നാ.
  2. സഹജഭാവമല്ലാത്തത്, പ്രകൃതിസിദ്ധമല്ലാത്തത്
  1. സാംഖ്യ.
  2. പുരുഷൻ
  1. വ്യാക.
  2. പ്രകൃതിയല്ലാത്തത്, പ്രത്യയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക