1. അപ്രകൃതശ്ലേഷം

    1. നാ.
    2. ശ്ലേഷത്തിൻറെ രണ്ടർഥങ്ങളും അപ്രകൃതങ്ങളാകുന്ന ഒരു കാവ്യാലങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക