1. അപ്രകൃതി

  1. നാ.
  2. സഹജഭാവമല്ലാത്തത്, പ്രകൃതിസിദ്ധമല്ലാത്തത്
  1. സാംഖ്യ.
  2. പുരുഷൻ
  1. വ്യാക.
  2. പ്രകൃതിയല്ലാത്തത്, പ്രത്യയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക