1. അപ്രകൽപ

    1. വി.
    2. വ്യക്തമായ നിബന്ധനയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക