1. അപ്രചോദിത

    1. വി.
    2. പ്രരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത, ആഗ്രഹിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക