1. അപ്രച്ഛേദ്യ

    1. വി.
    2. ഇന്നതെന്നു പ്രച്ഛേദിച്ച് പറയാനാകാത്ത, ഗഹനമായ, മുറിക്കാനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക