1. അപ്രതികാര

  1. വി.
  2. പ്രതികാരം ചെയ്യാത്ത
  3. പ്രതിവിധിയില്ലാത്ത
 2. അപ്രതികര

  1. വി.
  2. വിശ്വാസ്യതയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക