1. അപ്രതികാര്യ

    1. വി.
    2. പ്രതിവിധിചെയ്യാനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക