1. അപ്രതിഗൃഹ്യൻ

    1. വി.
    2. ആരിൽനിന്നും ദാനം വാങ്ങിക്കൂടയോ അയാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക