1. അപ്രതിഗ്രാഹക

    1. വി.
    2. പ്രതിഗ്രഹം സ്വീകരിക്കാത്ത, ദാനം വാങ്ങാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക