1. അപ്രതിപത്തി

  1. നാ.
  2. താത്പര്യമില്ലായ്മ, ഇഷ്ടക്കേട്, ഉപേക്ഷ
  1. തര്‍ക്ക.
  2. നിർണയമില്ലായ്മ, വിഷമത
  1. നാ.
  2. മനസ്സാന്നിധ്യമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക