1. അപ്രതിബന്ധ

    1. വി.
    2. തടസ്സമില്ലാത്ത, നിയമാനുസൃതമായി ലഭിച്ച (വസ്തു വക)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക