1. അപ്രതിബല

    1. വി.
    2. അതുല്യമായ ശക്തിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക