1. അപ്രതിഭട

    1. വി.
    2. എതിരില്ലാത്ത, തുല്യതയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക