1. അപ്രതിഭടൻ

    1. നാ.
    2. അതുല്യനായഭടൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക