1. അപ്രതിമ1

    1. വി.
    2. മറ്റൊന്നിനോട് തുല്യതയില്ലാത്ത
  2. അപ്രതിമ2

    1. നാ.
    2. എതിരില്ലാത്തവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക