1. അപ്രതിരഥൻ

    1. നാ.
    2. എതിരാളിയില്ലാത്ത യോദ്ധാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക