1. അപ്രതിരവ

    1. വി.
    2. പ്രതിരവമില്ലാത്ത, എതിർവാദമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക