1. അപ്രതിരോധ്യം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം സൈന്യവിന്യാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക