1. അപ്രതിശാസന

    1. വി.
    2. ശസിക്കാൻ മറ്റൊരാളില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക