1. അപ്രതിഷേധ്യ

    1. വി.
    2. പ്രതിഷേധിക്കാനാകാത്ത, എതിർക്കാൻ കഴിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക