1. അപ്രതിഹതം

    1. നാ.
    2. ആനയെ തളയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം
    3. ഒരുതരം സൈന്യവിന്യാസരീതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക