1. അപ്രതീക

    1. വി.
    2. അവയവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത, അഖണ്ഡമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക