1. അപ്രതീത

  1. വി.
  2. സന്തോഷമില്ലാത്ത
  3. എതിർക്കപ്പെടാത്ത
  4. മനസ്സിലാക്കപ്പെടാത്ത, ദുർഗ്രഹമായ
 2. അപ്രതീത

  1. നാ. അലം.
  2. വേഗത്തിൽ അർത്ഥപ്രതീതിയുണ്ടാകായ്ക, ശാസ്ത്രത്തിൽമാത്രം പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക