1. അപ്രതർക്യ

    1. വി.
    2. നിർവചിക്കാനാകാത്ത
    3. യുക്തികൊണ്ടോ ഊഹംകൊണ്ടോ ഗ്രഹിക്കാനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക