1. അപ്രദത്ത1

  1. വി.
  2. ദാനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത
 2. അപ്രദത്ത2

  1. നാ.
  2. വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുക്കപ്പെടാത്തവൾ
 3. അപ്രതീത

  1. വി.
  2. സന്തോഷമില്ലാത്ത
  3. എതിർക്കപ്പെടാത്ത
  4. മനസ്സിലാക്കപ്പെടാത്ത, ദുർഗ്രഹമായ
 4. അപ്രതീത

  1. നാ. അലം.
  2. വേഗത്തിൽ അർത്ഥപ്രതീതിയുണ്ടാകായ്ക, ശാസ്ത്രത്തിൽമാത്രം പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷം
 5. അപ്രതീതി

  1. നാ.
  2. മനസ്സിലാകായ്ക, അസ്ഫുടത
  3. അവിശ്വാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക