1. അപ്രന്റിസ്

    1. നാ.
    2. തൊഴിൽ പരിശീലിക്കുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക