1. അപ്രഭ

    1. വി.
    2. തെളിവില്ലാത്ത, മങ്ങിയ, പ്രകാശമില്ലാത്ത
  2. അപ്രഭു

    1. നാ.
    2. പ്രഭുവല്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക