1. അപ്രമ

    1. നാ.
    2. പ്രമയല്ലാത്തത്, ഭ്രമം, തെറ്റായജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക