1. അപ്രമാണ

  1. വി.
  2. അളവില്ലാത്ത, അതിരില്ലാത്ത
  3. തെളിവില്ലാത്ത
  4. പ്രമാണമായി കരുതാനാകാത്ത, വിശ്വാസമില്ലാത്ത
 2. അപരിമാണ

  1. വി.
  2. അളവില്ലാത്ത, അതിരില്ലാത്ത, അളക്കാൻ കഴിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക