1. അപ്രമിത

    1. വി.
    2. അളക്കപ്പെടാത്ത, അളവില്ലാത്ത, സ്ഥാപിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക