1. അപ്രമൂര

    1. വി.
    2. മൂഢതയില്ലാത്ത, വിവേകമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക