1. അപ്രമേയ

    1. വി.
    2. അളക്കാനാകാത്ത
    3. ശരിയായി നിർണയിക്കാൻ പ്രയാസമായ
    4. (ബ്രഹ്മംപോലെ) തെളിയിക്കാനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക