1. അപ്രമേയൻ

    1. നാ.
    2. പ്രത്യക്ഷാദിപ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിർണയിക്കാനാകാത്തവൻ, ആത്മാവ്, ഈശ്വരൻ, പരമാത്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക