1. അപ്രമോദം

    1. നാ.
    2. സന്തോഷമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക