1. അപ്രയാണി

    1. വി.
    2. മുമ്പോട്ടുപോകാത്ത, പുരോഗമിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക