1. അപ്രയോഗം

    1. നാ.
    2. പ്രയോഗമില്ലായ്മ, ചീത്തയായപ്രയോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക