1. അപ്രലംബ

    1. വി.
    2. താമസംകൂടാതെ, വേഗത്തിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക