1. അപ്രവക്താവ്

    1. നാ.
    2. പ്രവചനം ചെയ്യാത്തവൻ, വിദ്യ വേണ്ടവണ്ണം ഉപദേശിക്കാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക