1. അപ്രവൃത്ത

  1. വി.
  2. പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്ത
  3. വ്യാപൃതമല്ലാത്ത
  4. ആരംഭിക്കാത്ത
  5. അനുചിതമായ
 2. അപരിവൃത

  1. വി.
  2. ചുറ്റും മറച്ചിട്ടില്ലാത്ത, വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കാത്ത
 3. അപ്രവൃത്തി

  1. നാ.
  2. പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കൽ
  3. മടി
  4. മലബന്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക