1. അപ്രവൃത്തി

    1. നാ.
    2. പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കൽ
    3. മടി
    4. മലബന്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക