1. അപ്രസംഗം

    1. നാ.
    2. ചേർച്ചയില്ലായ്മ
    3. അനുചിതസമയം, അനുചിത സന്ദർഭം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക