1. അപ്രസന്നം

    1. നാ.
    2. പ്രസവിച്ച് ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞ പശുവിനെ കറന്നെടുത്ത പാൽ
    3. ഒരു രചനാ രീതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക