1. അപ്രസാദം

    1. നാ.
    2. തെളിവില്ലായ്മ, മങ്ങൽ
    3. പ്രീതിയില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക