1. അപ്രസാര്യ

    1. വി.
    2. വലിച്ചുനീട്ടാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക