1. അപ്രാഗ്യ്ര

    1. വി.
    2. അപ്രധാനമായ, താണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക